Phng Sự Việt Nam

40 Năm Hong Sa, Trường Sa  [Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5]  (Thanh Tng)
 
Ăn chơi thu đm (Tanh Sơn)
B mật cy tơ (Thanh Sơn)
C ph nằm ở Si Gn (Thanh Sơn)
C ph tươi mt (Thanh Sơn)
Hủ tu Nam Vang (Thanh Sơn)
Dịch vụ "Lm chồng 1 ngy" (Thanh Sơn)
Qun truyền đời (Thanh Sơn)
Thầy Ba đo hoa (Thanh Sơn)
Ti đi lm cafe L (Thanh Sơn)
Về Miền Ty (Thanh Sơn)
Vui như đm cưới (Thanh Sơn)
 
 -----*-----